خانه

  • Placeholder
  • Placeholder
  • Placeholder

لیست فروشگاه های خونه به خونه :

فروشگاه ها

معرفی کادر مدیریت مجموعه

چارت سازمانی

جزئیات پرسشنامه همکاری

پرسشنامه

چارت سازمانی خونه به خونه


مدیرعامل :محسن علی حسینی


مدیر اداری مالی :


مدیر بازرگانی : آزاده نقیب زاده


مدیر IT و سیستم ها :مصطفی دارابی


مدیر روابط عمومی و تبلیغات :عبدالرضا قانعی